หลวงพ่อพระพุทธโสธร
www.one-2-win.com
 
3105-2007 เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ
 
 

         รายวิชา เทคนิคเครื่องรับส่งวิทยุ                           รหัสวิชา 3105-2007

         ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง                   แผนกวิชา อิเล็กทรอนิกส์

     1. จุดประสงค์รายวิชา

         1. เพื่อให้มีความเข้าใจหลักการทำงาน การติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร

         2. เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานวัด ทดสอบ และการบำรุงรักษา เครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร

         3. เพื่อให้มีกิจนิสัยในการทำงานด้วยความประณีต รอบคอบ ปลอดภัย มีจริยธรรมในงาน

             อาชีพ

     2. มาตรฐานรายวิชา

         1. วิเคราะห์หลักการทำงาน วงจรการรับ-ส่งวิทยุ AM FM ในระบบวิทยุกระจายเสียง

             และวิทยุสื่อสาร

         2. วัดและทดสอบเครื่องรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร Single Side Band

         3. วัดและทดสอบการรับ-ส่งวิทยุสื่อสาร ตลอดถึงการสังเคราะห์ความถี่

         4. วัดและทดสอบระบบการสื่อสารทางวิทยุเช่น Repeater, Mobile

         5. วัดและทดสอบระบบวิทยุโทรศัพท์เซลลูลาร์

     3. คำอธิบายรายวิชา

         ศึกษาและปฏิบัติ วงจรและการทำงานของเครื่องรับ-ส่ง Single Side Band เครื่องรับ-ส่งวิทยุ

     AM, FM ระบบวิทยุกระจายเสียง ระบบสังเคราะห์ความถี่ ระบบสื่อสารทางวิทยุ เช่น Repeater,

     Mobile, Cellular ระบบวิทยุโทรศัพท์ เครื่องมือวัดและทดสอบที่เกี่ยวข้อง การวัดและใช้เครื่อง

     มือวัดตรวจสอบเครื่องรับ-ส่งวิทยุสือสารทั่วไป ตลอดถึงการตรวจซ่อมและบำรุงรักษา

 
 
 
 
 
 
สารบัญ
1. ระบบวิทยุ
2. วิทยุกระจายเสียง
3. ค้นคว้าเครื่องส่งและเครื่องรับAM
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กลับไปหน้าแรก
 
Copyright © 2007-2012 one-2-win.com วัน-ทู-วิน ดอท คอม All rights reserved.
โทร 083-073-2292 
www.one-2-win.com